Ökade premieinkomster för Folksamgruppen första halvåret

Folksam redovisar ökade premieinkomster för första halvåret 2008. Det framgår av den bokslutskommuniké som presenteras i dag. Konsolideringsgraden i Folksam Sak har stärkts medan Folksam Liv redovisar en lägre konsolideringsgrad än året innan. Nedgången på finansmarknaderna har påverkat resultaten negativt i både sak- och livkoncernerna. Folksamsgruppens förvaltade kapital uppgick till 203 miljarder kronor.

Folksamgruppen, med moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv, presenterar i dag bokslutskommunikén för första halvåret 2008. Sammanställningen visar på en ökad premievolym i Folksamgruppen. Den uppgick efter första halvåret till 14,2 miljarder kronor. Motsvarande siffra för halvåret 2007 var 12,7 miljarder kronor. Konsolideringsgraden för Folksam Sak har stärkts och uppgick till 99,0 procent (82,0 procent vid halvårsskiftet 2007). För Folksam Liv minskar konsolideringsgraden till 101,1 procent (108,6 procent).

– Folksams resultat har påverkats av börsfallen men vår finansiella styrka är fortsatt god. Vi har slutfört fusionsarbetet med KP samt fått igång samarbetet med Swedbank inom skadeförsäkring. Den fortsatt mest prioriterade frågan är att säkerställa volymerna inom både skade- och livförsäkringsverksamheterna, säger vd Anders Sundström.

Bilaga: Folksams bokslutskommuniké, första halvåret 2008

För ytterligare information:
Anders Sundström, vd och koncernchef, telefon 08-772 66 10
Mikael Öhlund, vice vd, ekonomidirektör, telefon 08-772 65 32
Richard Torgerson, presskontakt, telefon 08-772 62 12, 0708-31 51 57

Folksam är ett försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se