Största långivarna tar över aktier från Sparbanksstiftelserna

Siffror avseende Folksams ägande i detta meddelande har uppdaterats den 13 mars 2009.
Bakgrunden till detta är att de ursprungliga uppgifterna i pressmeddelandet baserades på den information som var tillgänglig när meddelandet offentliggjordes den 9 mars. Därefter har det framkommit att det, inom ramen för Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB:s diskretionära förvaltning av Folksam LO Fond AB:s fonder, skett handel i Swedbankaktier under vecka 10. Denna handel rapporterades till Folksam efter det att detta pressmeddelande skickats ut den 9 mars.

De största långivarna till Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB; Folksam Liv, Svensk Exportkredit och en europeisk bank, har tillsammans med fyra fristående sparbanker träffat en överenskommelse med förvaltningsbolaget om att överta sammanlagt 90 av totalt 107 miljoner Swedbankaktier. Resterande 17 miljoner aktier kommer att placeras hos långsiktiga ägare. Syftet är att finansiera förvaltningsbolagets återbetalning av lånen. Folksamgruppen blir därmed största ägare i Swedbank.

Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB förvaltar motsvarande 13,8 procent av aktierna i Swedbank, av Sparbanksstiftelsernas totala innehav på 18,4 procent. Folksam Liv, Svensk Exportkredit och en europeisk bank har givit lån till förvaltningsbolaget, där aktier i Swedbank utgjort säkerhet. Med nuvarande börskurs utgör aktierna inte betryggande säkerhet, varför långivarna i enlighet med lånevillkoren sagt upp lånen till återbetalning. För att finansiera återbetalningen har förvaltningsbolaget träffat en överenskommelse med långivarna om att överlåta 90 miljoner Swedbankaktier.

– När Folksam Liv nu övertar aktierna från förvaltningsbolaget gör vi det först och främst för att vi är övertygade om att det gagnar våra pensionstagare. Dels är det en bra investering. Dels främjar det ett långt och fruktbart samarbete med banken. Dessutom tar vi vårt ansvar som en långsiktig och stabil ägare i Swedbank, säger Anders Sundström, vd och koncernchef för Folksam.

Enligt överenskommelsen kommer Folksam Liv, vars lån uppgick till 925 miljoner kronor, att överta 39,0 miljoner stamaktier. Folksam livkoncernen (inklusive Folksam LO Fond AB:s fonder och KP stiftelsen), ägde före förvärvet 53 miljoner aktier i Swedbank, motsvarande 6,9 procent. Efter förvärvet kommer Folksam livkoncernen att äga 92miljoner aktier i Swedbank, motsvarande 11,9 procent av aktierna.

Den sammanlagda investeringen i Swedbank motsvarar 1,2 procent av Folksam livkoncernens totala tillgångar och ligger därmed inom ramen för företagets investeringspolicy, och med god marginal under Försäkringsrörelselagens gräns på 5 procent för ett enskilt engagemang.

Ägarprövning hos Finansinspektionen krävs när en juridisk koncern äger mer än 10 procent av en bank. Folksam livkoncernen utgör en egen juridisk koncern och har därför ansökt om och beviljats ägarprövning av Finansinspektionen.

Inklusive Folksam Saks Swedbankinnehav ökar Folksamgruppens totala ägande i Swedbank från 9,2 till 14,2 procent, vilket gör Folksamgruppen till största ägare i Swedbank.

De fyra sparbankerna som deltar i överenskommelsen är Varbergs Sparbank, Sparbanken Skaraborg, Sparbanken Alingsås och Sparbanken Lidköping.
– Parterna har kommit överens om att agera ansvarsfullt och att behålla aktierna under en längre tid, säger Anders Sundström.

Utöver överenskommelsen har Fristående sparbankers riksförbund uttalat en avsikt att överta ytterligare 4 miljoner aktier. Dessutom pågår förhandlingar för att placera resterande 13 miljoner aktier hos långsiktiga ägare.

Efter detta förvärv har Folksamgruppen totalt 109 767 144 aktier i Swedbank, vilket motsvarar 14,2 procent.

För ytterligare information:
Anders Sundström, vd Folksam, telefon 08-772 66 10
Pr-ansvarig: Andreas Jerat, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Folksam är ett försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se
————————————————————
Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1123510&fn=wkr0003.pdf Pressmeddelande – Största långivarna tar över aktier från Sparbanksstiftelserna