Folksam Liv och Folksam Sak garanterar sammanlagt två miljarder av Swedbanks föreslagna nyemission

Styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak har var för sig beslutat garantera den del av Swedbanks nyemission som motsvarar deras nuvarande ägarandel samt ett belopp utöver detta.

Folksam Liv ägde per den 30 juni 2009, 6,3 procent av Swedbank. Livbolagets styrelse har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen som motsvarar denna nivå, cirka 940 miljoner kronor. Därutöver har de lämnat en garanti att teckna aktier för maximalt 300 miljoner kronor om övriga aktieägare i Swedbank inte tecknar i nyemissionen. Vidare har livbolagets styrelse förbundit sig att teckna de ytterligare antal aktier som motsvarar tilldelade, men eventuellt ej utnyttjade, teckningsrätter i dotterbolag inom Folksam livkoncernen och KP-stiftelsen. Det motsvarar 0,8 procent av emissionen, 120 miljoner kronor. Sammantaget uppgår livbolagets garanti till cirka 1 360 miljoner kronor.

Folksam Sak ägde per den 30 juni 2009, 2,3 procent av Swedbank. Sakbolagets styrelse har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen som motsvarar denna nivå, cirka 340 miljoner kronor. Därutöver har de lämnat en garanti att teckna aktier för maximalt 300 miljoner kronor om övriga aktieägare i Swedbank inte tecknar i nyemissionen. Sammantaget uppgår sakbolagets garanti till cirka 640 miljoner kronor.

Sammantaget ägde Folksam sakkoncernen samt Folksam livkoncernen inklusive KP-stiftelsen och Folksam LO Fond AB, 9,3 procent i Swedbank per den 30 juni 2009. Denna nivå utgör Folksams sammanlagda strategiska innehav, för vilket de bägge styrelserna beslutar om handel. De aktier som eventuellt förvärvas utöver denna nivå kommer ej att ingå i det strategiska innehavet. Handel i dessa aktier kommer att beslutas av Folksams placeringsansvarige, finansdirektör Michael Kjeller.

Folksams sammantagna garanti uppgår till 2 miljarder kronor. Antalet aktier detta motsvarar kan fastställas först i samband med att emissionskursen fastställs vid bankens extra stämma den 15 september 2009. Även vid fullt ianspråktagande av garantin kommer exponeringen mot banksektorn och Swedbank i Folksam Sak och Folksam Liv ligga inom ramen för gällande riskpolicies i respektive bolag.

Besluten i de bägge styrelserna baseras på en bedömning av Swedbanks framtidspotential och befintligt investeringsutrymme i Folksam Sak och Folksam Liv. Besluten ska också ses mot bakgrund av att Folksam Livs och Folksam Saks verksamheter uppvisar en hög lönsamhet och mycket god solvens. Deltagandet i den föreslagna nyemissionen, liksom det befintliga innehavet, bedöms vara en bra investering för bolagens kunder och pensionssparare.

Swedbank håller presskonferens i dag, den 17 augusti, klockan 10.00 på Brunkebergstorg 8.

Ytterligare information om Folksams medverkan i nyemissionen ges per telefon efter Swedbanks presskonferens, vänligen kontakta:
Anders Sundström, vd Folksam, telefon 08-772 66 10
Andreas Jerat, tf presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01.

Finansiella rådgivare till Folksam har varit KPMG och kommunikationsrådgivare har varit Hallvarsson & Halvarsson.

Redovisning av Folksamgruppens ägande i Swedbank per 30 juni, 2009:

Folksam Sak
Antal aktier: 17 695 449
Andel av röster och kapital i Swedbank: 2,3 %

Folksam Liv
Antal aktier: 48 493 600
Andel av röster och kapital i Swedbank: 6,3 %

Subtotal
Antal aktier: 66 189 049
Andel av röster och kapital i Swedbank: 8,6 %

KPA Pension, Folksam LO Fond AB, Förenade Liv och KP-stiftelsen
Antal aktier: 6 051 910
Andel av röster och kapital i Swedbank: 0,8 %

Folksamgruppen totalt
Antal aktier: 72 240 959
Andel av röster och kapital i Swedbank: 9,3 %