Kraftigt förbättrat halvårsresultat för Folksamgruppen

Folksam redovisar ett starkt resultat för första halvåret 2009. Det framgår av den bokslutskommuniké som presenteras i dag. Folksam Liv redovisar ett förbättrat resultat på 18,6 miljarder kronor och motsvarande resultat för Folksam Sak är 0,5 miljarder kronor.

Folksamgruppen, med moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv, presenterar i dag bokslutskommunikén för första halvåret 2009. Uppgången på finansmarknaderna har påverkat resultaten positivt i både sak- och livkoncernen. Folksam Liv redovisar ett resultat på 18,6 miljarder kronor (-4,6 miljarder kronor) och Folksam Sak ett resultat på 0,5 miljarder kronor (0,3 miljarder kronor). Folksamsgruppens förvaltade kapital uppgick per 30 juni, 2009 till 230 miljarder kronor (203 miljarder kronor).

Även konsolideringen har stärkts i Folksamgruppen. Konsolideringsgraden för Folksam Sak har ökat jämfört med 2008 och uppgår till 111,3 procent (90,1 procent). Motsvarande siffra för Folksam Liv är 106,1 procent (101,1 procent).

– Det känns bra att kunna presentera ett starkt halvårsresultat. Folksams kapitalavkastning är god, vilket är positivt för våra kunder som ju också är våra ägare. Vi kan dessutom uppvisa en tillväxt i såväl livförsäkringsrörelsen som sakförsäkringsrörelsen. Vår kraftigt förbättrade finansiella styrka gör det möjligt för oss att förbättra våra erbjudanden och produkter till kunderna, säger vd Anders Sundström.

Folksamgruppens totala premievolym första halvåret 2009, uppgick till 13,9 (14,2) miljarder kronor. Skillnaden jämfört med samma period föregående år beror på en engångseffekt uppgående till en miljard kronor för KP Pensionsstiftelsens inlösen av pensionsrätt till Folksam Liv.

Bilaga: Folksams bokslutskommuniké, första halvåret 2009

För ytterligare information:
Anders Sundström, vd och koncernchef, telefon 08-772 66 10
Andreas Jerat, tf presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01