Folksam granskar: Rekordstor ökning av trasiga värmepumpar

Folksam har fört statistik över värmepumpsskador sedan 1999 och i dag presenteras siffrorna för 2009*. Under 2009 ökade antalet anmälningar av trasiga värmepumpar till de svenska försäkringsbolagen med 66 procent. Folksams granskning visar att kvaliteten på värmepumpar fortfarande är ett stort problem för tillverkarna och att skadebilden för 2009 är exceptionellt dålig.

Sverige har halva den europeiska värmepumpsmarknaden och cirka 20 procent av alla svenska småhus har värmepump.** Den höga skadefrekvensen innebär en stor kostnad för småhusägarna. Under perioden 1999-2009 handlar det om uppskattningsvis 250-300 miljoner kronor i direkta kostnader i form av självrisk och avskrivningar.

En förklaring till de många skadorna är att tillverkarna prioriterar billiga komponenter framför kvalitet.

– Det är en orimligt hög andel skador för så pass dyra, och många gånger nya produkter, som beror på att tillverkarna gör avkall på kvaliteten. Av statistiken kan man utläsa att flera produkter har seriefel. Jakten på billiga komponenter är en viktig anledning till att kvaliteten är så pass dålig. Det är dags för branschen att ta sitt ansvar och prioritera kvalitet framför undermåliga komponenter, säger Jan Snaar, miljöchef Folksam.

Tittar man på specifikt luft/vattenvärmepumpar så är siffrorna än mer alarmerande då skadorna ökade med 92 procent under 2009!

De totala kostnaderna för skador på värmepumpar anmälda till försäkringsbolagen mellan 1999-2009 är nu uppe i 630 miljoner. Totalt har drygt 62 000 värmepumpar skadeanmälts under denna period.

Vad den kraftiga skadeökningen under 2009 beror på är inte fastställt. Svaret ligger inte i någon kraftigt ökad försäljning av värmepumpar. Försäljningsökningen under den aktuella perioden är inte i paritet med skadeökningen. De pumpar som tillkommer till skaderesultatet för 2009 är enheter som är köptes 2006 och början på 2007. För dessa värmepumpar har garantin gått ut vilket innebär att de anmäls till försäkringsbolaget när de går sönder. Försäljningsökningen under 2006 var 18 procent, vilket är betydligt lägre än skadeökningen på 66 procent.

– Frågan till branschen är om det är rimligt att en så stor andel av skadeanmälningarna rör nyare värmepumpar. Det är särskilt relevant när det gäller bergvärme, som är en stor investering för villaägare, med en kostnad på 150 000-175 000 kronor för köp och installation, säger Jan Snaar.

Se bilagor för listor över skadebilden för olika typer av värmepumpar.

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

* Folksams listor över mest skadade värmepumpar baseras på bolagets egen skadestatistik. Den ligger till grund för en uppskattning av hur skadebilden ser ut för hela försäkringsbranschen. Listorna över antal skador kan inte ta hänsyn till hur många värmepumpar av varje redovisat slag som sålts, eftersom säljstatistiken inte redovisas av tillverkarna.
** Energimyndigheten: www.energimyndigheten.se/Global/Press/ lyckade%20insatser/Heta_Pumpar_webb.pdf