Kommentar till Finansinspektionens anmärkning på Folksam LO Fond

Folksam LO Fond har idag tilldelats en anmärkning av Finansinspektionen för brister i intern styrning och kontroll mellan åren 2008 och 2010. Folksam LO Pension delar i allt väsentligt Finansinspektionens syn på de brister som varit. Bolaget har därför genomfört ett åtgärdsprogram under vilket den interna kontrollen förstärkts.

– Vi instämmer i Finansinspektionens bedömningar och har redan genomfört kraftfulla förbättringar. De brister som Finansinspektionen påpekat är åtgärdade och vi lever idag upp till kraven på hur verksamhet i fondbolag ska bedrivas. Vi har också förstärkt bolagets funktioner för riskkontroll och compliance, säger Tomas Norderheim, vvd på Folksam.

Samtliga kontroller som utförts mellan 2008 och 2010, och tiden därefter, visar att de brister Finansinspektionen uppmärksammat inte på något sätt påverkat fondspararna.

En ny oberoende styrelseordförande, oberoende styrelseledamöter och ny vd är några av åtgärderna ur Folksam LO Fonds åtgärdsprogram. Redan innan Finansinspektionen påbörjade sin utredning 2010 hade en översyn påbörjats med målet att förstärka regelefterlevnadsfunktionen i bolaget.

Med anledning av de tidigare bristerna i intern styrning och kontroll har Finansinspektionen beslutat tilldela Folksam LO Fond en anmärkning förenat med en straffavgift på sex miljoner kronor.

I mitten av april offentliggjordes att Swedbank Robur övertar förvaltningsrätten till Folksam LO-fonderna. Genom överlåtelsen kan Folksam LO Pension fokusera på kärnverksamheten – på kunderna, deras behov och att kunna erbjuda bra pensionssparande.

För mer information kontakta:
Tomas Norderheim, vice vd Folksam och styrelseledamot i Folksam LO Fond, telefon: 0708-31 62 95
Ylva Wessén, chef för regelefterlevnad i Folksam, telefon: 0708-31 51 35