Unga vuxna litar inte på välfärdssystemet

Många 20–29-åringar litar inte på dagens offentliga välfärd. De är också oroliga inför framtiden. Nästan hälften känner ganska eller mycket stor oro för att deras föräldrar i framtiden inte får den vård de behöver, och 40 procent känner samma grad av oro för att inte kunna försörja sig om de blir sjuka, arbetslösa eller skadar sig. Det visar Folksams rapport* Välfärdstendens 2012.

Ersättningsnivåerna i det svenska socialförsäkringssystemet ligger idag väsentligt under de nivåer som garanteras i många andra länder med motsvarande system. I takt med att ersättningarna minskat har också förtroendet för det svenska välfärdssystemet sjunkit. Det är en utveckling som varit tydlig ända sedan den första rapporten i Folksams årliga rapportserie Välfärdstendens gavs ut 2008.

I årets rapport ligger fokus på unga vuxna och deras syn på trygghet och förtroende för den offentliga välfärden idag och i framtiden. Bilden är tydlig – de litar inte fullt ut på varken dagens eller morgondagens välfärd.

– Människors trygghet engagerar oss och vi vill ta vår del av ansvaret för att anställda får en bra information om sitt försäkringsskydd i arbetslivet. Många unga vuxna litar inte på dagens offentliga välfärd och är oroliga för framtiden. Vi tar denna oro på allvar och vill visa möjligheterna som finns för att skapa sig ett socialt skyddsnät som gör att man känner trygghet, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Folksams rapport visar att nästan hälften av de unga vuxna är ganska eller mycket oroliga för att deras föräldrar i framtiden inte ska få den vård de behöver. Det är också 40 procent som uppger att de känner ganska eller mycket stor oro för att inte kunna försörja sig om de blir sjuka, arbetslösa eller skadar sig. Minst oro känner de för att deras barn ska få en bra utbildning.

Skillnaden mellan män och kvinnor är tydlig, och allra störst är den när det gäller pensionen. Nästan hälften av kvinnorna, 47 procent, oroar sig för att pensionen inte ska räcka till. Motsvarande siffra för männen är bara 27 procent. Kvinnorna oroar sig också mer än männen för att inte kunna få en fast anställning, och för att inte kunna försörja sig vid sjukdom, arbetslöshet eller skada.

De unga vuxna tror att Sverige kommer att befinna sig i ett ännu sämre läge om tio år. Nästan hälften tror att den sociala tryggheten blir något eller mycket sämre än idag, och fyra av tio befarar försämringar inom vård, omsorg, samt sjuk- och arbetsskadeförsäkring. Men allt är inte nattsvart. Av de unga vuxna tror nästan 60 procent att vi kommer att ha ett mer jämställt samhälle om tio år. En tredjedel tror också på förbättringar inom arbetsmiljöområdet.

För att skapa framtida trygghet uppger de unga vuxna att de kommer att lösa problem individuellt eller tillsammans med släkt och vänner, snarare än via röstsedeln eller facket. Hela två tredjedelar säger att de skulle skapa egna lösningar tillsammans med vänner, köpa en privat försäkring eller betala ur egen ficka. Samtidigt tycker åtta av tio att privata vinstintressen inte hör hemma i välfärden, och mest skeptiska är kvinnor.

* Rapporten baseras på en intervjuundersökning bland 1 002 personer i åldrarna 20-29 år som genomförts av researchföretaget Ipsos på uppdrag av Folksam under perioden 5-23 mars 2012.

Om Välfärdstendens
Välfärdstendens 2012 är den femte upplagan av Folksam årliga rapportserie. Syftet med rapporten är att granska löntagarnas försäkringsförmåner, både lagstadgade och kollektivavtalade, som de kan omfattas av vid arbetsoförmåga, arbetslöshet, föräldraledighet, dödsfall och ålderspension. Folksam har också jämfört på vilket sätt villkoren skiljer sig åt mellan arbetsmarknadens olika kollektivavtal och vad det innebär att stå utanför dessa avtal. I årets upplaga har vi valt att sätta sökarljuset på unga vuxna och deras syn på trygghet och förtroende för den offentliga välfärden i dag och i framtiden.

Rapporten Välfärdstendens 2012 bifogas i sin helhet till detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01