Folksam: Se över nuvarande avdragsrätt för pensionssparande

Yttrande; Betänkandet Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Folksam har deltagit i Svensk Försäkrings remissarbete och står bakom det svar som där lämnats. Folksam vill dock ta tillfället i akt att särskilt framhålla betydelsen av en reformering av avdragsrätten för pensionssparande.

Gällande regler för skatteavdrag för pensionssparande bygger huvudsakligen på lagstiftning från 1950-talet. Avdragsrätten var till en början obegränsad, men 1976 begränsades den till tio procent av inkomsten upp till 20 prisbasbelopp, dock maximalt  ett basbelopp. Därefter har avdragsrätten successivt begränsats ytterligare, 1995 till högst ett halvt basbelopp och 2008 till högst 12 000 kronor.

Försämringen av avdragsrätten har ökat intresset för kapitalförsäkring och individuellt pensionssparande som ofta tillämpar temporär utbetalning. Folksam har under senare år även noterat ett ökat intresse från sparare att välja en temporär utbetalning av sin pension både vad gäller individuell såväl som kollektivavtalad pensionsförsäkring. I ett längre perspektiv finns det skäl att vara orolig för att allt fler pensionärer får en betydande försvagning av sin livsvariga försörjningsförmåga om denna trend fortsätter. Särskilt besvärlig blir situationen ifall den faktiska pensionsåldern inte är följsam med förändringen av medellivslängden, vilket leder till lägre pensionsnivåer. En sådan utveckling kommer även att leda till ökade kostnader för staten.

Mot denna bakgrund anser Folksam att det finns anledning att se över nuvarande avdragsrätt för pensionssparande. Bland annat bör det övervägas en möjlighet att premiera långsiktigt försäkringssparande med livsvarig utbetalning genom att erbjuda en högre avdragsrätt. Detta skulle säkerställa både statens och individens intresse av att pensionsbesparingarna används till livsvarig försörjning.

Daniel E Eriksson
Produktdirektör Folksam