Folksam om finansmarknadsministerns artikel i DN Debatt: Det långsiktiga pensionssparandet måste skyddas

Folksam välkomnar regeringens vilja att arbeta för ökad kundnytta genom att skapa jämförbarhet och transparens  mellan olika produkter på marknaden för pensionssparande. Vi är också positiva till att regeringen inte har några aktuella planer på att föreslå några förändringar för de kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringarna.

Finansmarknadsminister Peter Norman föreslår i dag på DN Debatt ett antal förändringar kring reglerna för hur enskilda sparare kan flytta sin tjänstepension mellan olika aktörer. Folksam är för en utvidgning av flytträtten, men vill starkt betona att det inte får leda till nackdelar för kunderna.

– Folksam engagerar sig i våra kunders pensionssparande. En viktig del är att skapa pensionsprodukter som i sin uppbyggnad tar tillvara kundernas behov av en långsiktig trygg pension. När kunderna måste välja mellan olika lösningar ska informationen vara lätt att förstå och enkel att jämföra, säger Folksams vd Jens Henriksson.

När det gäller finansmarknadsministerns första förslag om begränsade möjligheter att ta ut provisioner för föräkringsförmedlare vill Folksam lyfta fram behovet av neutrala, likalydande regler som ska gälla för hela branschen. Vi välkomnar förslaget om att ge Finansinspektionen i uppdrag att skapa tydlig och jämförbar information för kunderna angående kostnaden för att flytta sitt pensionskapital. Dessutom är det viktigt att säkerställa att de säljare som försöker flytta en kunds redan ingångna avtal uppfyller högt ställda krav på kvalitet och att flyttarna verkligen sker med sikte på kundens bästa. Folksam ser därför gärna att alla försäkringsbolag ställer sig bakom Insuresecs initiativ till självreglering. Lagstiftaren bör också överväga möjligheterna att stärka kundernas möjligheter till skadestånd om kundens bästa inte satts i fokus i samband med  flytt.

Folksam står helt bakom förslaget att införa full rätt att flytta privata fondförsäkringar och att förbättra möjligheterna att utan skattekonsekvenser flytta ihop fribrev till en enda försäkring.

Folksam känner emellertid oro inför finansmarknadsministerns tredje förslag; att på sikt gå vidare med hur utökad flytträtt för pensionssparande inom ramen för en så kallad traditionell livförsäkring kan skapas utan att det missgynnar vare sig det kvarvarande kollektivet eller den sparare som vill flytta.

– Det är skillnad på traditionell pensionsförsäkring i ömsesidiga bolag och andra typer av pensionsförsäkringar. Eftersom de förra innehåller stort inslag av skydd mot framtida osäkerhet men tyvärr inte erbjuds brett på marknaden längre, är det stor risk att kunderna  inte får tillgång till just de produkter som bygger på långsiktiga investeringar och ger kunderna en bra, bekymmersfri och trygg pension. Möjligheterna att erbjuda just dessa fördelar till kunder som redan ingått sådana avtal, kommer att minska om enskilda när som helst kan välja att ta sitt kapital till en annan aktör, säger Folksams vd Jens Henriksson.

För ytterligare information:
Anna Karin Wallberg, Information, Folksam, telefon 0708-31 68 02