Folksams kommentar till Värdepappersmarknadsutredningen

Den 29 januari 2015 presenterades Värdepappersmarknadsutredningen. Idag gick remisstiden ut och Folksam har lämnat sina synpunkter (yttrande till SOU 2015:2 – Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (Fi2015/578).

Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om och med mer än varannan svensk som kund och ägare är Folksam positiv till åtgärder som stärker konsumentnytta och transparens. Därför är vi positiva till Värdepappersmarknadsutredningens övergripande syfte att stärka konsumenternas skydd och dess strävan att motverka ersättningsmodeller som påverkar kundens intressen negativt.

Avvakta IMD II – ett samlat regelverk anpassat för försäkringsverksamhet

Däremot håller vi inte med utredningens förslag att införa en reglering om finansiell rådgivning på försäkringsområdet, eftersom den föreslagna regleringen inte är anpassad för försäkringsverksamhet. Vi är måna om att den reglering som kommer att gälla för vår bransch är anpassad till förhållandena på försäkringsmarknaden och harmoniserar med det begreppsapparat och den övriga reglering som finns i försäkringsrörelselagstiftningen. Att först genomföra en anpassning av regler till utredningens förslag och kort därefter en anpassning till det kommande IMD II – direktivet skulle därtill medföra onödiga kostnader som i slutändan skulle drabba kunderna. Vi föreslår därför att regeringen avvaktar utredningens förslag och istället agerar när det blir dags att genomföra IMD II i svensk rätt. IMD II är vår branschs motsvarighet till MiFID II-direktivet.

Ja till provisionsförbud vid oberoende rådgivning – nej till utökat nationellt provisionsförbud

Folksam delar utredningens uppfattning att kundskyddsaspekter talar för ett provisionsförbud vid oberoende rådgivning. Vi tycker dock att Regeringen bör avvakta med att införa en sådan reglering på försäkringsområdet fram till implementeringen av IMD II.

Däremot är vi oroliga över att utredningens förslag till nationellt utökat provisionsförbud vid all finansiell rådgivning till konsument motverkar utredningens egna syfte att stärka konsumentskyddet.

Mest allvarligt utifrån ett konsumentperspektiv är att förslaget riskerar att leda till snedvriden konkurrens och minskad tillgång till bra rådgivning. Tillgång till bra rådgivning är en förutsättning för verklig kundnytta på en flyttmarknad. Annars finns det risk att kapital flyttas till för kunden sämre alternativ med sämre skydd och lägre avkastning.

I stället för ett utökat provisionsförbud som riskerar att leda till sämre villkor för konsumenten bör regeringen föreslå lösningar för hantering av intressekonflikter som tillför verklig kundnytta, även i det långa loppet. Lämpligen görs en sådan analys i samband med genomförandet av IMD II i svensk rätt.

Läs mer i Folksams remissvar nedan