Nyheter och pressmeddelanden

Kajsa Moström: ”I allt krisarbete är det viktigt att våga ta beslut”

Folksamgruppen: Bokslutskommuniké 2017

  2017: Framsteg och utmaningar

 

2017 blev ett intensivt och på flera sätt utmanande år, men bjöd ändå på en rad ljusglimtar för Folksamgruppens del.

Utifrån ett världsekonomiskt perspektiv har utvecklingen varit relativt ljus, och flera bedömares prognoser för 2018 och 2019 pekar mot en BNP-tillväxt på närmare fyra procent. De utvecklade länderna i Europa och Asien, liksom USA, har en stabil ekonomisk utveckling, även om världen fortsatt står inför många politiskt svåra utmaningar.

Folksamgruppens totala premievolym växte med sex procent till 50 miljarder kronor under 2017. Den huvudsakliga tillväxten kom från kollektivavtalade tjänstepensioner, och framför allt dotterföretaget KPA Pension. Även sakförsäkringsverksamheten växte, om än inte i lika hög takt som marknaden. Totalavkastningen för våra bolag blev något lägre än nivåerna året innan.

Vi är fortfarande störst på traditionell livförsäkring och Folksam Liv och KPA Pension har presterat snittavkastning i den absoluta branschtoppen de senaste tio åren. Likaså har Folksam LO Pensions och KPA Pensions fondförsäkringar gett bäst avkastning över samma tidperiod. På sakförsäkringssidan är vi tredje störst på marknaden och vår bil-, hem-, och villaförsäkring får bäst snittbetyg i Konsumenternas branschjämförelse. Så visst finns det ljusglimtar.

De många regelverken som har trätt i kraft eller snart gör det bidrog till det intensiva 2017. Vid årsskiftet började till exempel PRIIP, som reglerar hur rådgivningen ska gå till när vi säljer kapitalförsäkringar, att gälla. Under 2018 träder nya regelverk i kraft i en strid ström: GDPR i maj, IDD i oktober och därefter IORP. Och vi får inte glömma penningtvättsfrågor där vi gör en kraftsamling för att ha riktig ordning och reda. Allt detta har vi förberett oss inför på ett förtjänstfullt sätt under 2017. Det har krävt – och kräver – hårt arbete, men i grunden handlar det om att öka tryggheten för kunderna. Som ett kundägt bolag är det naturligtvis något vi gillar.

Året blev intensivt även på kapitalförvaltningssidan. Med vår framfart på marknaden för gröna obligationer har vi samtidigt stakat ut en tydlig inriktning för hur vi bedriver en ansvarsfull kapitalförvaltning. Idag äger vi gröna obligationer för närmare 15 miljarder kronor och har slagit fast ett nytt mål om att före utgången av 2018 äga 25 miljarder
kronor i tillgångsslaget. En annan investering som märktes var att vi under året för första gången investerade i skog och därmed fick indirekt tillgång till ett för oss nytt tillgångsslag.

Nu fortsätter vårt engagemang för kunderna genom både stora och små insatser. Vi ska ta vara på goda möjligheter som 2018 för med sig. Alltid utifrån att vi ska vara bra på pensioner och försärkringar för de många och med kundernas bästa för ögonen.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

 

Översikt Folksamgruppen:

Folksam totalt 2017 2016 2016
Folksam kundindex (FKI), % 78 79 78
Premier, Mkr 1) 49 939 47 023 50 490
Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 2),3),4) 394 125 375 794 344 851
Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 3),4),5) 139 632 124 042 111 144
Antal heltidstjänster 6) 3 716 3 731 3 706

1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i samtliga tio försäkringsbolag.
2) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
3) Avser vid periodens slut.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6) Baseras på antalet arbetade timmar under perioden.

 

Väsentliga händelser under perioden (okt-dec):

• Folksam Liv och Folksam Sak förvärvade fyra kontorsfastigheter av Stena i centrala Göteborg till ett värde av 1,63 miljarder kronor.
• KPA Pensionsförsäkring sålde 23 butiksfastigheter till ICA Fastigheter och Secore Fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor.
• Folksam Sak fortsätter att vara nationell partner till Svensk friidrott i fyra år med start 2018. Folksam förlängde och utökar även samarbetet med Svenska Golfförbundet i ett
treårigt avtal.
• Folksam och KPA Pension ställde sig bakom finansvärldens internationella klimatupprop Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD, vars ramverk ska mildra finanssektorns klimatpåverkan.
• Folksam Sak sålde sin ägarandel på 10,08 procent i det danska skadeförsäkringsbolaget, Alka Forsikring. Försäljningen gjordes tillsammans med bolagets övriga ägare och priset uppgick till 8,2 miljarder danska kronor.
• Folksamgruppen investerade totalt 50 miljoner euro i den svenska skogsfonden Silvestica Green Forest AB. Därmed får kunderna indirekt tillgång till ett nytt tillgångsslag i sina portföljer.

 

Se Folksamgruppens vd Jens Henriksson kommentera året 2017:

https://youtu.be/TzdbUkbdUWw

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, 070-831 59 76
Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen, 070-831 64 07
 

Stora mängder snö riskerar att skada tak

I stora delar av norra Sverige har det hittills i vinter kommit rikliga mängder snö. På grund av kraftigt snötryck på tak riskerar nu villa- och firitdshusägare i norra Sverige att få skador på sina hus.

Vid kraftigt snöfall och långvarig kyla finns det risk för snötrycksskador, frysskador och takläckage.

– Det finns risk att all den snö som fallit blir extra tung, speciellt om det följs av något varmare väder de efterkommande dagarna. Att hjälpa våra kunder att förbereda sig när det fallit mycket snö engagerar oss eftersom vi vet hur stora skador det kan orsaka, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

En vanlig villa som är byggd enligt norm ska tåla tyngd från normalt snöväder. Problemet är att det kan samlas mycket snö på en del av taket, till exempel mellan huvudbyggnaden och ett lågt liggande altantak. Ibland kan det också driva extra mycket snö på läsidan av taket. I dessa fall kan det vara bra att skotta.

– Vid kraftigt snöfall finns det risk för snötrycksskador. Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla. Reglerna varierar från norr till söder och efter den senaste uppdateringen så ska nybyggda tak tåla större snölast än tidigare, säger Erik Arvidsson.

Ibland kan det bildas is vid utblåsningshuven på tak på grund av att varm luft smälter omkringliggande snö. Det byggs upp en ”iskaka” som blir bredare och tjockare. Vid tillräckligt tjock is rinner smältvattnet baklänges in under takpannorna. Det har även hänt att hängrännor och stuprör skadats av isen. Är yttertaket dåligt isolerat så kan man också se stora istappar vid takfot.

– Det allra viktigaste är dock att inte ta risker när man skottar på tak. Säkerheten är självfallet viktig för den som skottar, men även för de som vistas nere på marken. Att jobba på ett tak är alltid farligt men på vintern gör snö, is, kyla och blåst arbetet extra svårt. Därför är det viktigt att använda ordentliga skyddsanordningar, säger Erik Arvidsson.

Folksams råd vid snöskottning

  • Helst bör du låta professionella snöröjare sköta snöskottningen
  • Använd en skyffel som inte skadar taket. En metallskyffel skadar lätt takbeläggningen
  • Om det är mycket snö; skotta av i lager. Om man till exempel bara skottar av halva taket så kan det bli snedbelastning och skada bärande konstruktion
  • Säkerheten är mycket viktig för den som skottar, men även för de som vistas nere på marken. Att jobba på ett tak är alltid farligt men på vintern gör snö, is, kyla och blåst arbetet extra svårt. Se till att använda ordentliga skyddsanordningar

Mer information finns på https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skador-under-aret/sno-pa-tak

Det är viktigt att känna till att försäkringen inte ersätter skada på tak och/eller byggnaden i övrigt som orsakats av läckage från tak. Mer information finns i villkoren på www.folksam.se/hemforsakring

För ytterligare information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94
Folksams informationsjour, telefon 08-772 66 60