Folksam tecknar pro rata-andel i Swedbanks emission – ägarpositionen oförändrad

Swedbank har idag meddelat att den pågående nyemissionen är övertecknad, utan ianspråktagande av garantier. Det innebär att Folksam, det vill säga Folksam Liv och Folksam Sak med dotterbolag samt KP-stiftelsen och Folksam-LO Fond, tecknar den andel aktier som motsvarar tidigare ägarandel, den så kallade pro rata-andelen. Folksam tecknar därmed sammanlagt 36 186 767 aktier för cirka 1,4 miljarder kronor.

Swedbank genomför för närvarande en nyemission av 387 miljoner aktier. Emissionskursen är fastställd till 39 kronor per aktie.

Folksam Liv ägde per den 30 juni 2009 48,5 miljoner aktier, motsvarande 6,3 procent, i Swedbank. Efter emissionen äger Folksam Liv 72,8 miljoner aktier, motsvarande 6,3 procent i Swedbank. Innehavet i Swedbank utgör då 4,2 procent av Folksam Livs totala tillgångar. Folksam Livs investering i nyemissionen uppgår till cirka 948 miljoner kronor.

Folksam Sak ägde per den 30 juni 2009 17,7 miljoner aktier, motsvarande 2,3 procent, i Swedbank. Efter emissionen äger Folksam Sak 26,5 miljoner aktier, motsvarande 2,3 procent i Swedbank. Innehavet i Swedbank utgör då 6,2 procent av Folksam Saks totala tillgångar. Folksam Saks investering i nyemissionen uppgår till cirka 345 miljoner kronor.

Sammantaget ägde Folksam – Folksam Sak och Folksam Liv inklusive KPA Pension, Förenade Liv, KP-stiftelsen och Folksam LO Fond AB – 72,2 miljoner aktier, motsvarande 9,3 procent i Swedbank per den 30 juni 2009.

Efter emissionen äger Folksam totalt 108 miljoner aktier, motsvarande 9,4 procent i Swedbank. Innehavet i Swedbank utgör då 2,7 procent av ovanstående bolags totala tillgångar.

Redovisning av Folksams ägande i Swedbank per 8 oktober 2009:

Folksamgruppen totalt
Antal aktier: 108 434 164
Andel av röster och kapital i Swedbank: 9,4 %

varav Folksam Sak
Antal aktier: 26 543 173
Andel av röster och kapital i Swedbank: 2,3 %

varav Folksam Liv
Antal aktier: 72 805 330
Andel av röster och kapital i Swedbank: 6,3 %

varav KPA Pension, Folksam LO Fond AB, Förenade Liv och KP-stiftelsen
Antal aktier: 9 085 661
Andel av röster och kapital i Swedbank: 0,8 %

För mer information kontakta:
Anders Sundström, vd Folksam, telefon 08-772 66 10
Andreas Jerat, tf presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Finansiella rådgivare till Folksam har varit KPMG och kommunikationsrådgivare har varit Hallvarsson & Halvarsson.